Får jag lov? på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2018!

Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, Göran Persson, avdelningschef på Boverket och Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, inledde konferensen gemensamt med att dela med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess” .

Nyligen deltog Får jag lov?-projektet i konferensen ”Arbeta Smart inom planering och byggande 2018”. Det är Geoforum Sverige och Lantmäteriet som bjuder in till konferensen, med syfte att ge möjlighet till att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen – och för att bidra till erfarenhetsutbyten.

Petronella Enström, före detta tillförordnad projektledare för Får jag lov?-projektet och strateg digitalisering på Boverket och Eva Nilsson, teknisk projektledare för Får jag lov?-projektet, strateg planering på Boverket, var de som talade kring ämnet ”Får jag lov? – samverkan för en smidigare bygglovsprocess”. För oss i projektet var det även glädjande att i flera av de övriga föredragen höra att vårt projekt lyftes fram!

Övriga projekt som var representerade på konferensen, och som också verkar för att bidra till en smidigare digital samhällsbyggnadsprocess är Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Geodatarådets handlingsplansarbete, Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt, exempelvis DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess såväl som uppdrag att driva kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen som uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Och som en tydlig signal om att vi som är verksamma i de olika uppdragen inte ser oss som isolerade öar inleddes konferensen glädjande med att Göran Persson, avdelningschef  på Boverket, Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, och Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, gemensamt delade med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess”.

Även representanter för de två olika kompetenssatsningsuppdragen, som regeringen delat ut till dels Boverket i slutet av år 2016 och till Lantmäteriet i slutet av år 2017, gjorde gemensam sak och hade det gemensamma passet ”Utbildning och stöd för digitalisering i plan- och byggprocessen”. Talade gjorde Marcus Ygeby, sektionschef Lantmäteriet och Maria Petersson, arkitekt SA/MSA, och uppdragsledare för PBL Kompetens, Boverket.

Digitaliseringsprocesser på webbseminarium den 31 maj

Den 31 maj kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer att delta i ett webbseminarium om digitaliseringsprocesser i samhällsplaneringen.  I det här webbseminariet kommer man att presentera och diskutera vad detta övergripande innebär för kommuner, medborgare och företag. Seminariet vänder sig bland annat till förtroendevalda och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser som jobbar med planering, byggande och GIS-frågor samt de med intressen inom byggbranschen och förrättningslantmätare. Ta chansen och missa inte den sändningen!

Läs mer och ta del av webbseminariet via länken i ”Relaterad information” på Boverkets webbplats.

Birgitta Rydén, arbetspaketledare AP5 Karta/
Malin Andersson, kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

Riskanalys

Förra veckan var det fokus på riskanalys. För alla projekt behövs en riskanalys, inte minst för ett så stort och geografiskt utspritt projekt som detta.

I torsdags, den 22 februari, hade styrgruppen möte och skulle göra sin riskanalys för detta året. AP-ledarna deltog också och hade även förberett med riskanalyser för respektive arbetsområde inför mötet med Vinnova i januari. Eftersom en grupp satt i Karlskrona och en grupp via Skype användes mentimeter, ett interaktivt webbaserat presentationsverktyg, för att skicka in identifierade hot och risker.

Grupperades i kategorier

Dessa grupperades i kategorier som till exempel handlade om kommunikation, målstyrning och personalomsättning. Därefter klassades riskerna utifrån hur stor sannolikhet det är att de inträffar och hur stor konsekvensen blir om det sker i en skala (1-4) som multipliceras med varandra. Eftersom vi hade valt att gruppera de vanligast förekommande riskerna blev det också många med hög sannolikhet och hög konsekvens får då ett värde på 16. Det sista steget är att föreslå åtgärder för riskerna och styrgruppen prioriterar därmed de med högst klassningspoäng först. Riskanalysen ska färdigställas under denna vecka.

Johan Lingebrant/
AP-ledare arbetspaket AP1

Får jag lov?-medlemmar på workshop i Karlskrona

Den 8-9 februari hade Får jag lov?-projektet en workshop i Karlskrona. I grupparbeten diskuterades förbättringar i informationsmodellen med objektsbeskrivningar. Hur informationen ska benämnas och hur kodar man upp den? var en av frågorna.

 

Den 8-9 februari hade Får jag lov?-projektets medlemmar en workshop på Dockside i Karlskrona. Då presenterades och reviderades process- och informationsmodell 1.0  som projektet tagit fram för sin första prototyp – en serietillverkad villa som byggs på jungfrulig mark där det finns en ny modern detaljplan. Grupparbeten och presentationer stod också på programmet.

Digital detaljplan framtagen

Närmare ett 40-tal projektmedlemmar deltog under de två dagarna. För att ha ett så enkelt fall att utgå ifrån som möjligt har projektet tagit fram en första prototyp – en serietillverkad villa där det finns en ny modern detaljplan som följer standarden för digital överföring av planinformation och Boverkets planbestämmelsekatalog. Den som söker har en fastighet som hen vill bygga på och där sökanden vet vilket hus hen vill söka bygglov för. En digital detaljplan är framtagen i Höganäs kommun. Den är gjord enligt Boverkets senaste planbestämmelsekatalog.

Prövar mot enkla planbestämmelser

– Vi börjar med att pröva mot enkla planbestämmelser såsom användning, placering, storlek och höjd. När detta fungerar skalar vi upp och lägger upp fler planbestämmelser, säger tillfördnad projektledare Petronella Enström.

Höganäs kommun är den testmiljö som har kommit längst i projektet. Projektet har fyra testmiljöer till. Det är Halmstad, Vellinge, Norrköping och Boverket.  Testmiljöerna testar olika faser i bygglovsprocessen. De systemleverantörer som är kopplade till projektet utgör kärnan i testmiljöteamen för att ge återkoppling på hur mycket av Får jag lovs provesser och informationsmängder som redan stödjs i dagens system.

Medan processmodellen beskriver hela processen innehåller informationsmodellen objektsbeskrivningar och all information som behövs i ärendet, exempelvis fasadritning med uppgifter om fönster, dörr, fasad, färg och sockelhöjd. Ur BIM-modellen, building information model, hoppas man få ut uppgifter som boarea, bruttoarea, byggnadsarea och byggnadskroppsanvändning.

Rätt nivå – en utmaning

En utmaning är att hitta rätt nivå på processen och fånga de aktiviteterna som är viktigast i arbetsflödet. Projektet är också tvunget att ha med de aktiviteter som det är rättsligt krav på i processen. I processmodellen beskrivs också vilka datakällor som man kan behöva utbyta information med i de olika aktiviteterna – Skatteverket för personuppgifter, Bolagsverket för företagsinformation och E-legitimation.

Projektet tittar också på gränssnitt och överlämningspunkter, det vill säga data som behöver utbytas mellan olika aktörer och hur den ska utbytas. Anders Skog, från standardiseringsorganet SIS presenterade förslag till gränssnitt för detaljplaneärendehantering gällande planinformation.  Under grupparbetet på workshopen kom också upp frågor om hur informationen ska benämnas i en informationsmodell för att man ska förstå vad det handlar om, och i nästa steg hur man kodar upp informationen?

Malin Andersson/

Kommunikatör

 

 

 

 

 

 

 

 

Från dröm till inflyttning

För att skapa något som låter otroligt enkelt – men inte är fullt så enkelt, så har vi just nu startat en testmiljö i Höganäs kommun. Där är några av Får Jag Lovs systemleverantörer med och utvecklar framtidens kundanpassade bygglovsprocess, från idé till inflyttning.

På bilden syns vad vi bland annat jobbar med just nu i Får Jag Lov?, väldigt förenklat. Det är möjligt att se hur alla bestämmelser som gäller på platsen tillsammans med ditt drömhus. Genom att få rätt information  om vilka regler som gäller tillsammans med t ex placering, storlek eller höjd på ditt hus guidas du rätt.

I början på projektet för snart två år sedan satt vi som är med i Får Jag Lov? och brainstormade, diskuterade och drömde. På samma sätt ska den som går med byggdrömmar kunna planera och testa sina drömmar innan de tar steget och går vidare i sitt projekt med arkitekt, byggherrar eller husföretag. Det ska vara lätt att veta hur stort man kan drömma för att slippa ett för hårt uppvaknande, alltför sent i bygglovsprocessen.

Därför tar Får Jag Lov? bland annat fram en sandlåda där alla kan sitta och testa sig fram. Beroende på vad hen vill göra ska det matchas direkt i Sandlådan och ge svar på vad som är tillåtet att bygga. Användaren får en bild av vad och hur det är möjligt att bygga i harmoni med gällande bestämmelser.

När sökande är nöjd och har fått rätt förutsättningar kan hen skicka in sin ansökan och all data följer med vidare in i bygglovsprocessen. På andra sidan väggen i kommunhuset sitter en bygglovshandläggare som faktiskt har fått hjälp av sökande att granska ärendet mot gällande bestämmelser. Genom aktiva val har den sökande också haft möjlighet att indirekt styra sitt ärende mot en snabbare och i vissa fall automatisk hantering, eller om så önskas ta vägen via en byggnadsnämnd. Och så fortsätter det under byggandet av drömhuset och arkivering av alla ritningar.

 

/Johan Lingebrant

 

 

 

Uppstart av Idé

Välkommen till kategori idé.  Här kommer vi att blogga om hur du kan testa din idé att bygga enligt gällande detaljplan på ett eget utrymme i datorn som vi har valt att kalla för sandlådan. Tanken är att du ska kunna sitta hemma och prova dig fram till en hållbar lösning, som sedan kan paketeras och skickas in.