Får jag lov? på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2018!

Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, Göran Persson, avdelningschef på Boverket och Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, inledde konferensen gemensamt med att dela med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess” .

Nyligen deltog Får jag lov?-projektet i konferensen ”Arbeta Smart inom planering och byggande 2018”. Det är Geoforum Sverige och Lantmäteriet som bjuder in till konferensen, med syfte att ge möjlighet till att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen – och för att bidra till erfarenhetsutbyten.

Petronella Enström, före detta tillförordnad projektledare för Får jag lov?-projektet och strateg digitalisering på Boverket och Eva Nilsson, teknisk projektledare för Får jag lov?-projektet, strateg planering på Boverket, var de som talade kring ämnet ”Får jag lov? – samverkan för en smidigare bygglovsprocess”. För oss i projektet var det även glädjande att i flera av de övriga föredragen höra att vårt projekt lyftes fram!

Övriga projekt som var representerade på konferensen, och som också verkar för att bidra till en smidigare digital samhällsbyggnadsprocess är Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Geodatarådets handlingsplansarbete, Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt, exempelvis DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess såväl som uppdrag att driva kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen som uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Och som en tydlig signal om att vi som är verksamma i de olika uppdragen inte ser oss som isolerade öar inleddes konferensen glädjande med att Göran Persson, avdelningschef  på Boverket, Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, och Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, gemensamt delade med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess”.

Även representanter för de två olika kompetenssatsningsuppdragen, som regeringen delat ut till dels Boverket i slutet av år 2016 och till Lantmäteriet i slutet av år 2017, gjorde gemensam sak och hade det gemensamma passet ”Utbildning och stöd för digitalisering i plan- och byggprocessen”. Talade gjorde Marcus Ygeby, sektionschef Lantmäteriet och Maria Petersson, arkitekt SA/MSA, och uppdragsledare för PBL Kompetens, Boverket.

Digitaliseringsprocesser på webbseminarium den 31 maj

Den 31 maj kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer att delta i ett webbseminarium om digitaliseringsprocesser i samhällsplaneringen.  I det här webbseminariet kommer man att presentera och diskutera vad detta övergripande innebär för kommuner, medborgare och företag. Seminariet vänder sig bland annat till förtroendevalda och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser som jobbar med planering, byggande och GIS-frågor samt de med intressen inom byggbranschen och förrättningslantmätare. Ta chansen och missa inte den sändningen!

Läs mer och ta del av webbseminariet via länken i ”Relaterad information” på Boverkets webbplats.

Birgitta Rydén, arbetspaketledare AP5 Karta/
Malin Andersson, kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

Ljusare tider stundar!

 

Foto: Pixabay

Vårdagjämningen och påsken är passerade och solen har tittat fram över stora delar av landet och glatt oss med sin närvaro. Även Får jag lov?-projektet blickar framåt och arbetar vidare med prioriteringar av vilka testmiljö-PoC:ar som bör genomföras under 2018. Arbeten pågår även med informationsobjektsbeskrivningar, informations- och processmodeller och planering inför en workshop den 16 maj, för att nämna något av det som pågår i projektet.

Annat som pågår i vår omvärld

Får jag lov?-projektet är som bekant inte det enda initiativet som söker verka för att bidra till en smidigare digital samhällsbyggnadsprocess. Vi berör och berörs av andra initiativ och regeringsuppdrag som Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Geodatarådets handlingsplansarbete, Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt, exempelvis DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess såväl som uppdrag att driva kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen som uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- ochbygglagen och uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen.

Får jag lov? såväl som nämnda initiativ och uppdrag engagerar många olika aktörer, offentliga som privata, och i de flesta är såväl Lantmäteriet som  Boverket med och antingen driver eller bidrar på andra sätt. Nyss träffades därför Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer för att bland annat avhandla att vi på bästa vis bidrar och samverkar i de arbeten som pågår för att möjliggöra en digital samhällsbyggnadsprocess, för att vi tillsammans ska bidra till att ljusare digitala  tider ska stunda…

Birgitta Rydén/

Arbetspaketledare AP5, Karta/Geodata

Karlskrona kommun ny medlem i Får jag lov?-projektet

Foto: Franz Feldmanis
Glädjande är att Karlskrona kommun är ny medlem i Får jag lov?-projektet. Här är en vy från stan.

Förra veckan var en händelserik vecka. Först så var det nyheten att Karlskrona kommun går in i Får jag lov?-projektet och att de även går in för att sätta upp en testmiljö. Sedan har de även sagt ja till att medverka i informationskartläggningen som Sydarkivera  (arbetspaket 4) kommer att genomföra. Den kommer att göras i fem kommuner och där har nu det första informationsbrevet gått ut.

Sedan har det blivit klart att den planerade FGS-dagen den 17 maj på Riksarkivet kommer att flyttas till tidig höst. Här får vi återkomma med ny information när datum är klart.

Hjälpa varandra med återanvändning

I min dubbla roll, dels för Vellinge kommun men även som representant för Får jag lov?, deltog jag även i Abous användardag för kommuner. Det är Sokigos produkt Abou, e-tjänsteplattform som många kommuner använder.  Det var en bra dag med presentationer från Serverat-projektet och Karlskrona kommun. Samverkan var i fokus, att vi kommuner som inte har en konkurrenssituation vill hjälpa varandra och återanvända det som en kommun byggt i flera. Alla var positiva till detta och mer information kommer på nästa möte i Ängelholm i maj. Jag fick även en möjlighet att presentera Får jag lov?-projektet och det blev väldigt bra diskussioner efteråt.

Önskar alla en glad påsk!

Erik Wittman/

Arbetspaketledare AP4 ärendehantering karta

 

 

Ny arbetspaketledare för AP5

Arbetspaket AP5, karta, har fått en ny arbetspaketledare. Det är Birgitta Ryden, från Lantmäteriet, som övertar Carin Tornebäck Jonsälls uppdrag. Birgitta kommer att stödjas i sitt arbete av Anders Grönlund och Thomas Lithen, också från Lantmäteriet.

En av arbetspaket AP5:s arbetsuppgifter är att fundera över hur projektet kan leverera den geografiska informationen som behövs in i en automatiserad och digital bygglovsprocess. Det kan exempelvis röra sig om geodata som beskriver befintlig byggnation, fastighetsgränser och berggrund.

Bestämmelser för tomten

När sökanden har valt en fastighet och en tomt ska sökanden få reda på ” vad finns det för bestämmelser för min tomt?” Sökanden ska få svar i ett tidigt skede av processen för att veta om hen kan gå vidare eller inte.

Det kan även gälla en åtgärdsspecifik åtgärd som att sökanden vill bygga ett staket, då behöver kanske inte alla delar i den geografiska informationen visas  för sökanden. De delar i kartinformationen som inte stödjer sökandens åtgärd, behöver inte visas för sökanden. Sökanden ska få information om vad som gäller för just sin åtgärd, men behöver inte veta varifrån informationen hämtas – om det är från Lantmäteriet, Skatteverket eller annan part.

AP5 ska dessutom stödja krav från AP4 om att all relevant data ska arkiveras för en rättssäker process.

/Malin Andersson, kommunikatör

 

Uppstart av Karta

Välkommen till kategori karta.  Här kommer vi att blogga om vilken geografisk information som behövs som stöd i lov- och byggprocessen.