Förväntat resultat

Det vi önskar utveckla är ”Min process” som är en beskrivning i form av en situationsanpassad guide för den aktuella åtgärd man söker bygglov för. Den ska klara av att beskriva relationen mellan sökande och kommunen som myndighet från idé till färdig byggnad, som en process eller sekvens. Denna nivå på stöd har vi i förstudien analytiskt genererat men inte hittat empiriskt. Denna nivå skulle lyfta kommunernas stöd till bygglovsökanden till en nivå som är ”bäst i världen” enligt regeringens ambitioner.

Tjänsterna ska omfatta guidning och information till medborgare och företag och vägledning för de som handlägger ärenden. Målsättningen är att så mycket av hanteringen som möjligt ska skötas digitalt och att kommunerna internt bättre ska kunna samordna arbetet och att de externt bättre ska kunna samverka.

Det förväntade resultatet från projektet är följande:

  • Underlag för förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för informationshantering av ärenden som rör bygglov, startbesked, kontroll under byggfasen, slutbesked och arkivering.
  • Integrationer med öppna gränssnitt för överföring av information som rör ärenden som rör bygglov, startbesked, kontroll under byggfasen, slutbesked och arkivering.
  • Kunskap som underlag för
   • en ny syn på bygglovsprövningen
   • en tekniskt driven förändring av kommunal handläggning av bygglovsärenden
   • en tekniskt driven förändring av kommunal handläggning under byggprocessen
   • modeller för hur bygglovsprövningen kan systematiseras utifrån både absoluta villkor och kvalitativa bedömningar
   • att ge medborgare och företag tydliga förutsättningar, samt en snabb, rättssäker och transparent beslutsprocess oavsett var i landet sökanden befinner sig
   • tillgång till information i ärende som rör bygglov, startbesked, kontroll under byggfasen, slutbesked dygnet runt
   • standardiserade digitala mallar.