En digital kontrollplan

En kontrollplan kan innehålla rätt många olika kontrollpunkter. I den delen av projektet som hanterar byggfasen har vi tittat igenom vad som skulle vara en kontrollplan för vår prototyp.

För att kunna göra detta har vi tittat på saken på ett liknande sätt som när vi tittar på hela bygglovsprocessen fram till slutbesked. Det vill säga att vi har skalat bort allt som skulle kunna gå fel just för att få fram en kontrollplan som vi använder som exempel i vår prototyp.

Detta resulterade i en kontrollplan som innehåller ca 40 kontrollpunkter. En av de som deltog i arbetet påpekade att en del kontrollansvariga anser att 20 kontrollpunkter är lagom många och det blir inte svårt att hålla reda på dem. Denna uppskattning förutsatte ett analogt arbetssätt. Vi kom fram till att har man ett digitalt arbetssätt med kontrollplaner så borde det inte vara några problem att hålla reda på dubbelt så många kontrollpunkter då all information som kommer in och skapas redan är sorterad och organiserad.

/Fredrik Olsson
Ledare för arbetspaket ärendehantering byggfas

Automatiserad prövning av bygglov?

I projektet har vi bestämt att vårt arbete först ska handla om att ta fram förutsättningar för att digitalt och automatiskt kunna pröva en bygglovsansökan för nybyggnad av en villa. Villan ska byggas på en fastighet där det finns en ny och modern detaljplan som följer både standarden för digital överföring av planinformation och Boverkets planbestämmelsekatalog. Fastigheten är obebyggd och färdig för exploatering.

I arbetspaket 2 (ärendehantering bygglov) pågår just nu arbetet med att kartlägga den information som behövs för bygglovsprövningen. Vi fokuserar först på vad plan- och bygglagen framför krav på. Vad är det en bygglovhandläggare faktiskt ska titta på i en ansökan om bygglov?

I samband med detta försöker vi analysera hur det hela ska kunna digitaliseras eller framförallt automatiseras. Hur kan vi till exempel automatiskt pröva om en byggnad har god form-, färg och materialverkan, som det står i plan- och bygglagen att en byggnad ska ha? Eller om byggnaden utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan? Ska detta prövas automatiskt behöver det kanske framgå lite bättre av detaljplanen vad detta innebär för den aktuella platsen.

Samtidigt måste vi kartlägga vilken information som behövs för att visa att byggnaden uppfyller plan- och bygglagens krav. Vilken information i byggnadens BIM-modell behövs för prövningen?

Detta är steg ett för den första drag-och-släpp prövningen!

/Yvonne Fredriksson

Just nu händer det mycket kring digitalisering

10 guldpengar som symboliserar 10 miljoner i budgetpropositionen.

Idag, 20 september 2017, har det kommit ett goda nyheter som jag hoppas Får jag lov?-projektet kan dra nytta av. Digitalisering lyfts nämligen upp som ett viktigt område i regeringens budgetproposition för 2018.

I budgetproppen utgiftsområde 2 står bland annat att ”digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Digitalt som förstahandsval innebär att den offentliga förvaltningen, när det är lämpligt, ska välja digitala lösningar vid utformningen av sin verksamhet.”

Fortsätt läsa Just nu händer det mycket kring digitalisering