Riskanalys

Förra veckan var det fokus på riskanalys. För alla projekt behövs en riskanalys, inte minst för ett så stort och geografiskt utspritt projekt som detta.

I torsdags, den 22 februari, hade styrgruppen möte och skulle göra sin riskanalys för detta året. AP-ledarna deltog också och hade även förberett med riskanalyser för respektive arbetsområde inför mötet med Vinnova i januari. Eftersom en grupp satt i Karlskrona och en grupp via Skype användes mentimeter, ett interaktivt webbaserat presentationsverktyg, för att skicka in identifierade hot och risker.

Grupperades i kategorier

Dessa grupperades i kategorier som till exempel handlade om kommunikation, målstyrning och personalomsättning. Därefter klassades riskerna utifrån hur stor sannolikhet det är att de inträffar och hur stor konsekvensen blir om det sker i en skala (1-4) som multipliceras med varandra. Eftersom vi hade valt att gruppera de vanligast förekommande riskerna blev det också många med hög sannolikhet och hög konsekvens får då ett värde på 16. Det sista steget är att föreslå åtgärder för riskerna och styrgruppen prioriterar därmed de med högst klassningspoäng först. Riskanalysen ska färdigställas under denna vecka.

Johan Lingebrant/
AP-ledare arbetspaket AP1