Kan man automatisera prövningen av ett bygglov?

I projektet har vi bestämt att vi nu först ska fokusera vårt arbete på att kunna pröva en bygglovsansökan för nybyggnad av en villa. Den ska byggas på en fastighet där det finns en ny, modern detaljplan som följer både standarden för digital överföring av planinformation och Boverkets planbestämmelsekatalog. Fastigheten är obebyggd och färdig för exploatering.

I arbetspaket 2 (ärendehantering bygglov) pågår just nu arbetet med att kartlägga all den information som behövs för bygglovsprövningen. Vi fokuserar först på vad plan- och bygglagen framför krav på. Vad är det en bygglovhandläggare faktiskt ska titta på i en ansökan om bygglov?

I samband med detta försöker vi analysera hur det hela ska kunna digitaliseras eller framförallt automatiseras. Hur kan vi till exempel automatiskt pröva om en byggnad har god form-, färg och materialverkan, som det står i plan- och bygglagen att en byggnad ska ha? Eller om byggnaden utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan? Ska detta prövas automatiskt behöver det kanske framgå lite bättre av detaljplanen vad detta innebär för den aktuella platsen.

Samtidigt måste vi kartlägga vilken information som behövs för att visa att byggnaden uppfyller plan- och bygglagens krav. Vilken information i byggnadens BIM-modell behövs för prövningen? (BIM står för building information model, det vill säga byggnads- och informationsmodell).

Detta är steg ett för att ta fram förutsättningarna för den första drag-och-släpp prövningen!

/Yvonne Fredriksson

Automatiserad prövning av bygglov?

I projektet har vi bestämt att vårt arbete först ska handla om att ta fram förutsättningar för att digitalt och automatiskt kunna pröva en bygglovsansökan för nybyggnad av en villa. Villan ska byggas på en fastighet där det finns en ny och modern detaljplan som följer både standarden för digital överföring av planinformation och Boverkets planbestämmelsekatalog. Fastigheten är obebyggd och färdig för exploatering.

I arbetspaket 2 (ärendehantering bygglov) pågår just nu arbetet med att kartlägga den information som behövs för bygglovsprövningen. Vi fokuserar först på vad plan- och bygglagen framför krav på. Vad är det en bygglovhandläggare faktiskt ska titta på i en ansökan om bygglov?

I samband med detta försöker vi analysera hur det hela ska kunna digitaliseras eller framförallt automatiseras. Hur kan vi till exempel automatiskt pröva om en byggnad har god form-, färg och materialverkan, som det står i plan- och bygglagen att en byggnad ska ha? Eller om byggnaden utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan? Ska detta prövas automatiskt behöver det kanske framgå lite bättre av detaljplanen vad detta innebär för den aktuella platsen.

Samtidigt måste vi kartlägga vilken information som behövs för att visa att byggnaden uppfyller plan- och bygglagens krav. Vilken information i byggnadens BIM-modell behövs för prövningen?

Detta är steg ett för den första drag-och-släpp prövningen!

/Yvonne Fredriksson