Inspirerande heldag i Stockholm

En man framför en bild på duk.
Patrik Hallén från konsultföretaget aRway har utbildat projektets medlemmar i hur de ska tänka kring processer, och var en av föreläsarna i Stockholm.

Får jag lov?-projektet har haft en heldag i Stockholm med inspirerande föreläsningar. Det har bland annat handlat om hur man skapar effektiva processer, informationskartläggning, och hur man automatiskt kan kontrollera ett bygglovsärende mot BIM-modeller (byggnadsmodell) och geodata  (kartmodell).

Det är mycket som händer inom projektet just nu – bland annat har projektet och dess resultat blivit allt viktigare eftersom projektet blivit en del av Boverkets digitaliseringsuppdrag. Under dagen summerade Carl-Magnus Oredsson, som är ordförande i projektets styrgrupp allt som är på gång i projektet. Bland annat har Boverket och Lantmäteriet uppdrag som går in i varandra när det gäller den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Om detta och vad som händer i Får jag lov?-projektet i stort, kommer det att komma mer om på Boverkets webbseminarium ”Samlat grepp om digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, den 31 maj. På webbseminariet kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer kommer att berätta om vilka uppdrag man samverkar kring.  Missa inte det!

På Boverkets webbplats kan du läsa mer och även hitta länken till webbseminariet

På gång är också att en juridisk samordningsgrupp med representanter från Boverket, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska bildas för att underlätta för projekten att lösa juridiska knäckstenar.

Annat som projektet gör just nu:

  • Definierar byggnadsobjekt ihop med Lantmäteriet
  • Informationskartläggning och processmodellering
  • Automatisk kontroll kring BIM-modeller och geodata
  • Projektet har ett antal PoC:ar som är igång i testmiljöer (PoC=proof of concept). Det innebär att vi testar utvalda delar i prototypen – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning, för att se att det fungerar för den det är tänkt att fungera för – i detta fall sökanden eller handläggaren.
  • Projektet vill även att våra referensorganisationer ska ges möjlighet att testa de här PoC:arna. De ska helt enkelt ut där de gör nytta!

Under heldagen hade vi en workshop där projektmedlemmarna arbetade med fem prioriterade PoC:ar. Dessa var att verifiera byggnad mot planbestämmelser, visa automatisk detaljplangranskning, välj kontrollansvarig, öppna data och byggnadsattribut BIM.

Kundbehov och kundnytta

Patrik Hallén från konsultföretaget aRway berättade om hur projektets medlemmar ska tänka kring processer, och att de är horisontella värdeskapande flöden, där det finns ett kundbehov och en kundnytta. Det ska alltid komma ut något ur en process som är till glädje för någon. Han beskrev det på enkel nivå i form av att handla mat. När vi handlar vill vi åt resultatet av att handla mat – matvaror. Det är först när vi får ut matkassen från affären som någon blir glad, för då går det att laga mat.

Han tog även upp att vi behöver tänka på vilken information vi behöver ha för att få en effektiv process, till exempel så är det bra att ha en inköpslista för att säkerställa att den som handlar kommer hem med rätt matvaror. Då handlar det om att skala bort information. Vad behöver vi hämta från Lantmäteriet? Från Boverkets kontrollansvarigregister? Och vilken information måste vi kunna konsumera och förädla för att efterföljande aktörer ska kunna utföra sina aktiviteter?

Lars Harrie från Lundsuniversitet talade om hur projektet kan kontrollera ett bygglovsärende mot datakällorna BIM och geodata. Ett av problemen är att BIM-modeller i dag är utformade på olika vis och därför måste standardiseras.

Madeleine Kusoffsky från forskningsinstitutet RISE, berättade om RISE arbete med att bygga en visuell prototyp åt projektet – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning.

Malin Andersson/

kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

 

Får jag lov? på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2018!

Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, Göran Persson, avdelningschef på Boverket och Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, inledde konferensen gemensamt med att dela med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess” .

Nyligen deltog Får jag lov?-projektet i konferensen ”Arbeta Smart inom planering och byggande 2018”. Det är Geoforum Sverige och Lantmäteriet som bjuder in till konferensen, med syfte att ge möjlighet till att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen – och för att bidra till erfarenhetsutbyten.

Petronella Enström, före detta tillförordnad projektledare för Får jag lov?-projektet och strateg digitalisering på Boverket och Eva Nilsson, teknisk projektledare för Får jag lov?-projektet, strateg planering på Boverket, var de som talade kring ämnet ”Får jag lov? – samverkan för en smidigare bygglovsprocess”. För oss i projektet var det även glädjande att i flera av de övriga föredragen höra att vårt projekt lyftes fram!

Övriga projekt som var representerade på konferensen, och som också verkar för att bidra till en smidigare digital samhällsbyggnadsprocess är Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess, Geodatarådets handlingsplansarbete, Svensk Geoprocess, Smart Built Environments projekt, exempelvis DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess såväl som uppdrag att driva kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen som uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Och som en tydlig signal om att vi som är verksamma i de olika uppdragen inte ser oss som isolerade öar inleddes konferensen glädjande med att Göran Persson, avdelningschef  på Boverket, Anders Sandin, divisionschef Geodata, Lantmäteriet, och Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg, Smart Built Environment, gemensamt delade med sig av sina tankar kring ”resan till en helt digital samhällsbyggnadsprocess”.

Även representanter för de två olika kompetenssatsningsuppdragen, som regeringen delat ut till dels Boverket i slutet av år 2016 och till Lantmäteriet i slutet av år 2017, gjorde gemensam sak och hade det gemensamma passet ”Utbildning och stöd för digitalisering i plan- och byggprocessen”. Talade gjorde Marcus Ygeby, sektionschef Lantmäteriet och Maria Petersson, arkitekt SA/MSA, och uppdragsledare för PBL Kompetens, Boverket.

Digitaliseringsprocesser på webbseminarium den 31 maj

Den 31 maj kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer att delta i ett webbseminarium om digitaliseringsprocesser i samhällsplaneringen.  I det här webbseminariet kommer man att presentera och diskutera vad detta övergripande innebär för kommuner, medborgare och företag. Seminariet vänder sig bland annat till förtroendevalda och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser som jobbar med planering, byggande och GIS-frågor samt de med intressen inom byggbranschen och förrättningslantmätare. Ta chansen och missa inte den sändningen!

Läs mer och ta del av webbseminariet via länken i ”Relaterad information” på Boverkets webbplats.

Birgitta Rydén, arbetspaketledare AP5 Karta/
Malin Andersson, kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

Ny arbetspaketledare för AP5

Arbetspaket AP5, karta, har fått en ny arbetspaketledare. Det är Birgitta Ryden, från Lantmäteriet, som övertar Carin Tornebäck Jonsälls uppdrag. Birgitta kommer att stödjas i sitt arbete av Anders Grönlund och Thomas Lithen, också från Lantmäteriet.

En av arbetspaket AP5:s arbetsuppgifter är att fundera över hur projektet kan leverera den geografiska informationen som behövs in i en automatiserad och digital bygglovsprocess. Det kan exempelvis röra sig om geodata som beskriver befintlig byggnation, fastighetsgränser och berggrund.

Bestämmelser för tomten

När sökanden har valt en fastighet och en tomt ska sökanden få reda på ” vad finns det för bestämmelser för min tomt?” Sökanden ska få svar i ett tidigt skede av processen för att veta om hen kan gå vidare eller inte.

Det kan även gälla en åtgärdsspecifik åtgärd som att sökanden vill bygga ett staket, då behöver kanske inte alla delar i den geografiska informationen visas  för sökanden. De delar i kartinformationen som inte stödjer sökandens åtgärd, behöver inte visas för sökanden. Sökanden ska få information om vad som gäller för just sin åtgärd, men behöver inte veta varifrån informationen hämtas – om det är från Lantmäteriet, Skatteverket eller annan part.

AP5 ska dessutom stödja krav från AP4 om att all relevant data ska arkiveras för en rättssäker process.

/Malin Andersson, kommunikatör