Vikten av omvärldsbevakning

Generellt sätt kan jag säga att det är en utmaning att hålla koll på allt relevant, kopplat till Får jag lov? -projektet. Förra veckan var jag på två event i Stockholm. Dessa var IVLs seminarium om ”Vägen till ett giftfritt byggande” och Smart built environments, SBE kickout/workshop för fem delprojekt. Detta inlägg ger en liten inblick i vad som hände och belyser några saker som jag fick ut av dagarna.

IVL:s seminarium

IVL:s seminarium hade tydligt fokus på byggprodukter och digitalisering. Till Får jag lov? -projektet så var det mest indirekta kopplingar, vilka kan var nyttiga att ha med sig i arbetet. Seminariet hade en god variation på aktörs-roller och det blev tydligt under dagen att alla inte alltid har samma synsätt på de olika presentationerna och de punkter som diskuterades vid diskussionsdelarna av seminariet. Detta tycker jag belyser behovet av att informera och höra så många olika typer av aktörer när man ska utveckla nya saker för att optimera resultatet.

På seminariet diskuterades bland annat olika miljöcertifieringar vilket fick mig att tänka på ett behov som tidigare diskuterats i arbetspaket ärendehantering byggfas, nämligen behovet av att bestyrka eller ersätta handlingar till det tekniska samrådet med certifieringar och typgodkännande. I detta skulle kanske även miljöcertifieringar ha en plats.

SBE:s kickout

Presentationen av resultatet från SBE:s delprojekt var intressant att se då flera av dem såg att Får jag lov?-projektet som en mottagare av deras resultat. De delprojekten som presenterades och diskuterades var:

  • ett produktpaket med geodata, statistik m.m. för den tidiga idé- och planeringsfasen
  • digitala detaljplaner med byggrätter i 3D
  • BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning
  • ändamålsenlig BIM-modell för bygglov och digitalt granskningsstöd
  • återanvändning av relationshandlingar för uppdatering och lagring av 3Dgeodata.

I Får jag lov? -projektet så har vi deltagit i en referensgrupp till ”Ändamålsenlig BIM-modell för bygglov och digitalt granskningsstöd”-projektet där vi deltagit på skype-möten för att båda våra projekt skulle tjäna på det.

Även denna dag hade en del indirekta kopplingar. Till exempel när kartor i ”BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning”- projektet diskuterades så påmindes det om hur vi diskuterar ramobjekt och informationsmängder när vi i Får jag lov?-projektet diskuterar ritningar och kartor.

Jag tog också chansen att presentera var Får jag lov? -projektet för de närvarande och ge en liten inblick i vad vi arbetar med just nu. Detta gjorde jag i en programpunkt tillsammans med fyra andra presentatörer, varpå övriga deltagare roterade till vilka presentationer de var intresserade av.

Fredrik Olson/
Arbetspaketledare AP3 ärendehantering Byggfas