Inspirerande heldag i Stockholm

En man framför en bild på duk.
Patrik Hallén från konsultföretaget aRway har utbildat projektets medlemmar i hur de ska tänka kring processer, och var en av föreläsarna i Stockholm.

Får jag lov?-projektet har haft en heldag i Stockholm med inspirerande föreläsningar. Det har bland annat handlat om hur man skapar effektiva processer, informationskartläggning, och hur man automatiskt kan kontrollera ett bygglovsärende mot BIM-modeller (byggnadsmodell) och geodata  (kartmodell).

Det är mycket som händer inom projektet just nu – bland annat har projektet och dess resultat blivit allt viktigare eftersom projektet blivit en del av Boverkets digitaliseringsuppdrag. Under dagen summerade Carl-Magnus Oredsson, som är ordförande i projektets styrgrupp allt som är på gång i projektet. Bland annat har Boverket och Lantmäteriet uppdrag som går in i varandra när det gäller den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Om detta och vad som händer i Får jag lov?-projektet i stort, kommer det att komma mer om på Boverkets webbseminarium ”Samlat grepp om digital tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, den 31 maj. På webbseminariet kommer Boverkets och Lantmäteriets generaldirektörer kommer att berätta om vilka uppdrag man samverkar kring.  Missa inte det!

På Boverkets webbplats kan du läsa mer och även hitta länken till webbseminariet

På gång är också att en juridisk samordningsgrupp med representanter från Boverket, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska bildas för att underlätta för projekten att lösa juridiska knäckstenar.

Annat som projektet gör just nu:

  • Definierar byggnadsobjekt ihop med Lantmäteriet
  • Informationskartläggning och processmodellering
  • Automatisk kontroll kring BIM-modeller och geodata
  • Projektet har ett antal PoC:ar som är igång i testmiljöer (PoC=proof of concept). Det innebär att vi testar utvalda delar i prototypen – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning, för att se att det fungerar för den det är tänkt att fungera för – i detta fall sökanden eller handläggaren.
  • Projektet vill även att våra referensorganisationer ska ges möjlighet att testa de här PoC:arna. De ska helt enkelt ut där de gör nytta!

Under heldagen hade vi en workshop där projektmedlemmarna arbetade med fem prioriterade PoC:ar. Dessa var att verifiera byggnad mot planbestämmelser, visa automatisk detaljplangranskning, välj kontrollansvarig, öppna data och byggnadsattribut BIM.

Kundbehov och kundnytta

Patrik Hallén från konsultföretaget aRway berättade om hur projektets medlemmar ska tänka kring processer, och att de är horisontella värdeskapande flöden, där det finns ett kundbehov och en kundnytta. Det ska alltid komma ut något ur en process som är till glädje för någon. Han beskrev det på enkel nivå i form av att handla mat. När vi handlar vill vi åt resultatet av att handla mat – matvaror. Det är först när vi får ut matkassen från affären som någon blir glad, för då går det att laga mat.

Han tog även upp att vi behöver tänka på vilken information vi behöver ha för att få en effektiv process, till exempel så är det bra att ha en inköpslista för att säkerställa att den som handlar kommer hem med rätt matvaror. Då handlar det om att skala bort information. Vad behöver vi hämta från Lantmäteriet? Från Boverkets kontrollansvarigregister? Och vilken information måste vi kunna konsumera och förädla för att efterföljande aktörer ska kunna utföra sina aktiviteter?

Lars Harrie från Lundsuniversitet talade om hur projektet kan kontrollera ett bygglovsärende mot datakällorna BIM och geodata. Ett av problemen är att BIM-modeller i dag är utformade på olika vis och därför måste standardiseras.

Madeleine Kusoffsky från forskningsinstitutet RISE, berättade om RISE arbete med att bygga en visuell prototyp åt projektet – från idé till arkiverat slutbesked och inflyttning.

Malin Andersson/

kommunikatör, Får jag lov?-projektet

 

 

Får jag lov?-medlemmar på workshop i Karlskrona

Den 8-9 februari hade Får jag lov?-projektet en workshop i Karlskrona. I grupparbeten diskuterades förbättringar i informationsmodellen med objektsbeskrivningar. Hur informationen ska benämnas och hur kodar man upp den? var en av frågorna.

 

Den 8-9 februari hade Får jag lov?-projektets medlemmar en workshop på Dockside i Karlskrona. Då presenterades och reviderades process- och informationsmodell 1.0  som projektet tagit fram för sin första prototyp – en serietillverkad villa som byggs på jungfrulig mark där det finns en ny modern detaljplan. Grupparbeten och presentationer stod också på programmet.

Digital detaljplan framtagen

Närmare ett 40-tal projektmedlemmar deltog under de två dagarna. För att ha ett så enkelt fall att utgå ifrån som möjligt har projektet tagit fram en första prototyp – en serietillverkad villa där det finns en ny modern detaljplan som följer standarden för digital överföring av planinformation och Boverkets planbestämmelsekatalog. Den som söker har en fastighet som hen vill bygga på och där sökanden vet vilket hus hen vill söka bygglov för. En digital detaljplan är framtagen i Höganäs kommun. Den är gjord enligt Boverkets senaste planbestämmelsekatalog.

Prövar mot enkla planbestämmelser

– Vi börjar med att pröva mot enkla planbestämmelser såsom användning, placering, storlek och höjd. När detta fungerar skalar vi upp och lägger upp fler planbestämmelser, säger tillfördnad projektledare Petronella Enström.

Höganäs kommun är den testmiljö som har kommit längst i projektet. Projektet har fyra testmiljöer till. Det är Halmstad, Vellinge, Norrköping och Boverket.  Testmiljöerna testar olika faser i bygglovsprocessen. De systemleverantörer som är kopplade till projektet utgör kärnan i testmiljöteamen för att ge återkoppling på hur mycket av Får jag lovs provesser och informationsmängder som redan stödjs i dagens system.

Medan processmodellen beskriver hela processen innehåller informationsmodellen objektsbeskrivningar och all information som behövs i ärendet, exempelvis fasadritning med uppgifter om fönster, dörr, fasad, färg och sockelhöjd. Ur BIM-modellen, building information model, hoppas man få ut uppgifter som boarea, bruttoarea, byggnadsarea och byggnadskroppsanvändning.

Rätt nivå – en utmaning

En utmaning är att hitta rätt nivå på processen och fånga de aktiviteterna som är viktigast i arbetsflödet. Projektet är också tvunget att ha med de aktiviteter som det är rättsligt krav på i processen. I processmodellen beskrivs också vilka datakällor som man kan behöva utbyta information med i de olika aktiviteterna – Skatteverket för personuppgifter, Bolagsverket för företagsinformation och E-legitimation.

Projektet tittar också på gränssnitt och överlämningspunkter, det vill säga data som behöver utbytas mellan olika aktörer och hur den ska utbytas. Anders Skog, från standardiseringsorganet SIS presenterade förslag till gränssnitt för detaljplaneärendehantering gällande planinformation.  Under grupparbetet på workshopen kom också upp frågor om hur informationen ska benämnas i en informationsmodell för att man ska förstå vad det handlar om, och i nästa steg hur man kodar upp informationen?

Malin Andersson/

Kommunikatör