Vi vill göra bygglovprocessen enklare

Vi vill göra det enklare och tydligare för sökanden att förstå hur ärendet fortlöper, var i processen ärendet befinner sig och om möjligt hur lång tid det är kvar till beslut.

Vi vill även underlätta handlingen av bygglovsärendet utifrån kommunens synvinkel. Vi vill undersöka hur långt en automatiserad prövning av bygglovsärende kan gå baserad på underliggande information. Vi avser att arbeta med prövningen av bygglovet mot underliggande information med syfte att se vad som kan automatiseras och eller förenklas.

En bygglovsansökan kan antingen prövas mot planbestämmelser, ifall placeringen av det aktuella objektet omfattas av en detaljplan, eller så kan det prövas mot generella bestämmelser i plan- och bygglagstiftningen, ifall det befinner sig utanför planlagt område.

Prövningen av ett lov inom detaljplanelagt område är relativt lätt, systemmässigt sett, då en ansökan i princip ska godkännas ifall den ryms inom planens bestämmelser. Undantagen är när man finner att ett lov, trots sin överenstämmelse, anses bryta mot mer kvalitativa grunder antingen det handlar om hänsyn till omgivande miljö eller utgör en ”betydande olägenhet” för omgivningen. Fortfarande ger detaljplanen dock en rätt tydlig anvisning om vilka villkor kommunen funnit viktiga att pröva bebyggelsen mot. Många planbestämmelser skulle därför kunna presenteras som virtuella ”tält” i en tredimensionell databas, där ansökans utbredning enkelt kan prövas mot planbestämmelserna. Vi har valt att i första hand fokusera på bygglov inom planlagt område.

/ Maria Rydqvist, projektledare