Vi vill göra det enklare för sökanden

Sökanden har behov av att förstå, och kunna använda en transparent tillståndsprocess. Då kan sökanden förutse tillståndsprocessens olika faser. Vi har utgått från ett flödesschema från att någon som vill bygga har en idé tills dess att inflyttning kan ske och kommunen kan arkivera ärendet. Där har vi identifierat områden som är möjliga att förbättra och skapa en mer sömlös digital informationshantering.

Lösningarna som vi vill ta fram omfattar både nationell och lokal information som gör sökanden tillräckligt kunnig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för kompletta ansökningshandlingar och en effektiv tillståndsprocess. Det handlar om information inom tre områden:

    • Allmän information, sökanden ska få information från exempelvis Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet. Här samarbetar Får jag lov?-projektet med Serverat.
    • Platsspecifik information, vad som får göras på platsen, ritningar på befintliga byggnader etc. Kräver bättre tillgång till information i karta från bland annat detaljplaner.
    • Åtgärdsspecifik information, vad som gäller för själva åtgärden sökande vill utföra. Här vill vi ta fram nationell information som hanteras genom Får jag lovs digitala tjänster, även lösning för lokala avvikelser. Vi avser utveckla integrationer (tjänster) mot Boverket så att information blir tillgänglig för verksamhetssystem och specialsystem (som ex. e-Plan). Boverkets vägledning kunskapsbanken är central för denna del.

/ Maria Rydqvist, projektledare