Vi vill göra handläggning enklare

När det gäller handläggning arbetar vi med specificerade utbytesformat och integration mellan system som ärende/verksamhetssystem, e-tjänsteplattformar, integrationsplattformar med mera.

Integrationen mellan system är till för att underlätta för den digitala informationshanteringen till och från sökanden och kommunen och internt inom kommunen. Det är möjligt att skapa en struktur som möjliggör för aktörerna i processen att tillgängliggöra sin information på ett strukturerat sätt så att andra aktörer kan ta del av den. Det handlar exempelvis om att dela information mellan myndigheter så att den digitala kedjan inte bryts vid remisshantering eller överklagande, det vill säga när ett ärende lämnar kommunen och går över till exempelvis länsstyrelse eller överprövande myndighet. Samt att säkerställa att kommuner blir systemoberoende: att det ska vara enklare att byta system men även använda system från olika leverantörer beroende på kommunens särskilda behov.

Här ska vi göra en genomgång av vid vilka tillfällen i hanteringen av olika typer av ärenden som den digitala kedjan bryts, och definiera vilka insatser som krävs för att möjliggöra en helt digital hantering. Vi ska definiera en metod för utbyte av digital information mellan berörda aktörer som möjliggör en sammanhållen ärendekedja från idé till arkiv.

/ Maria Rydqvist, projektledare